Jak zpracovat Internal Server Error ve vlastní stránce

Internet Infomation Server (IIS) umožňuje při výskytu určitého typu chyby zpracovat definovaný skript (stránku). Problém je v tom, jak v určené stránce zjistit podrobnosti o chybě, která vznikla v předchozím skriptu. Pro zajištění přístupu k informacím o poslední chybě lze použít funkci Server.GetLastError(), která vrací objekt popisující chybu.

Objekt má tyto vlastnosti:

vlastnost popis
ASPCode kód chyby generovaný IIS (chyba ve skriptu ASP, např. chyba kompilace)
Number kód chyby generovaný COM objektem (např. chyba SQL dotazu v ADODB.RecordSet)
Source zdroj chyby – jádro ASP, vbScript nebo COM objekt
File název souboru .asp, ve kterém se vyskytla chyba (může to být i include)
Line číslo řádku v souboru .asp, na kterém se vyskytla chyba
Description stručný popis chyby
ASPDescription detailní popis chyby v případě, že se jedná o interní ASP chybu

Příklad:

<%

On error Resume Next
Response.Clear
Dim objError
Set objError = Server.GetLastError()

if Len(CStr(objError.File)) > 0 then
response.write "Vyskytla se chyba v souboru "&objError.File&" na radku "&CStr(objError.Line)&"
"&vbCrLf
response.write "Popis: "&objError.Description
end if

%>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*